You are currently viewing Rezerwat przyrody Piłackie Wzgórza

Rezerwat przyrody Piłackie Wzgórza

Rezerwat przyrody Piłackie Wzgórza – położony jest w województwie warmińsko mazurskim, w gminie Pozezdrze, nadleśnictwie Borki .
Akt powołujący rezerwat ukazał się w MP nr 17, poz. 120 z 30.05.1989 r.

Ochronie poddano lasy położone na morenie czołowej o bogatej młodoglacjalnej rzeźbie.

Urozmaicona rzeźba Wzgórz Piłackich została ukształtowana w stadium pomorskim zlodowacenia bałtyckiego. Najwyższe wzniesienie w rezerwacie osiąga 210 m n.p.m., różnice wysokości sięgają 80 m , zbocza wyniesień są bardzo strome, mają nachylenie 30-40°. Morenowe wzgórza zbudowane są z piasków i żwirów zawierających głazy. W południowo-wschodniej części rezerwatu występują piaski sandrowe. Bór mieszany zajmuje 80% powierzchni rezerwatu , tworzą go drzewostany świerkowo-sosnowe z domieszką brzozy brodawkowatej. Sosny i świerki w wieku 100lat osiągają tu wysokość 30 m. W południowo-wschodniej części rezerwatu wykształciły się gleby rdzawe bielicowe, które pokrywa bór brusznicowy – teren ten zajmuje około 9% powierzchni rezerwatu. Około 7% powierzchni rezerwatu zajmują zespoły grądowe.

Rośliny objęte ochroną:

widłak spłaszczony
widłak goździsty
pomocnik baldaszkowy
tajęża jednostronna
widłak jałowcowaty

Dodaj komentarz